מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו אנו, קרן משפחת שעשוע , משתמשים במידע האישי (כהגדרתו להלן) בקשר לשימוש שלך באתר זה, לרבות יצירת קשר עמנו והגשת בקשות לתמיכה כספית כמפורט בתנאי השימוש ("האתר" או "הפעילות"). מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך פונה באופן שווה לכולן וכולם.

 

 1. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ("תנאי השימוש"). כל מונח אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.

  הסכמה ושינוי. אינך מחויב לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשית מבחירתך ומרצונך החופשי להשתמש באתר, לרבות בחירתך להגיש בקשה לתמיכה כספית (להלן: "הבקשה"). עם זאת, תשומת ליבך כי אם בחרת להשתמש באתר או להגיש בקשה נצטרך פרטים מזהים, פיננסיים ואחרים על מנת לאמת את זהותך, לבדוק את הבקשה, את שימושך בכספי התמיכה, ככל שתקבלם, ולמטרות אחרות כפי שיפורטו להלן.

  ככל שבמסגרת הגשת הבקשה תמסור מידע עבור ולגבי אדם אחר, או בנוגע לארגון שהנך פונה בשמו, הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי הנך מוסמך כדין למסור מידע זה וכי יש בידך את ההסכמות הנדרשות לעשות כן. בשימושך באתר או בהגשת הבקשה, הנך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות המפורטות בה.

  אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא הימנע מכל שימוש באתר או השתתפות בפעילות. אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות לפי שיקול דעתנו בכל עת, ושימוש באתר משמעותו הסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות העדכנית באותו הזמן באתר. 

 2. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?
  "מידע אישי" הינו כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, ובכלל זה מידע המתייחס לאדם מזוהה או אדם הניתן לזיהוי. למשל: נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, פרטים אינטימיים לגביו ולגבי חייו, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

  אנו מקבלים ו/או אוספים מידע אישי ממך בדרכים הבאות:

2.1 פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, למשל באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך או בכל דרך אחרת, תתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת הדוא״ל שלך ותוכן הפניה. 

2.2 הגשת בקשה ואימות מידע. ככל שתפנה אלינו או תגיש בקשה, לרבות באמצעות הטופס הייעודי שבאתר, נצטרך לאמת את זהותך ולקבל אודותיך מידע נוסף. בין היתר, נבקש את שמך, תפקידך בארגון בשמו הנך מגיש את הבקשה, טלפון, כתובת דוא"ל וכיו"ב. יובהר כי כל מידע שתזין במסגרת טופס זה יישמר בזמן, לרבות מידע על אופן מילוי הטופס. 

2.3 מידע שיתקבל במסגרת בחינת הבקשה ובחינתה. לשם שקילת הבקשה, ייתכן שנזדקק לפרטים נוספים, לרבות ביחס למצבך הכלכלי, תפקידך וכל מידע אישי, או מידע אחר, בקשר אליך, לבקשה, או ארגון בשמו אתה פונה. בין היתר, ייתכן שיידרשו נתונים ביחס לצדדים שלישיים אשר קשורים אליך.


2.4 מידע שיתקבל כתנאי למתן התמיכה הכספית או לאחר קבלתה. בנוסף, כפי שיוסדר בהסכם התרומה, ככל שהבקשה תתקבל יהיה עליך למסור לקרן, או למי מטעמה, קבלה או חשבונית כתנאי לקבלת כספי התמיכה, כהחזר על סכומים שהוצאת בהתאם להסכם האמור וכן מידע ונתונים נוספים, כפי שיידרש. 

 

2.5 תמיכה בדוא"ל ובאמצעים אחרים, לרבות WhatsApp. אנו עשויים לאפשר קיום קשר עמנו במגוון אמצעים ופלטפורמות, ומשכך, כל מידע אישי שיימסר במסגרת הערוצים השונים, לרבות ב- WhatsApp העסקי שלנו, יישמר ויעשה בו שימוש לצרכי בדיקת הבקשה, ניהול הקשר איתך והמטרות המפורטות בסעיף 3 להלן.

באופן כללי, הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשתף ולפרסם, בכל מקום או פלטפורמה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, מידע בנוגע לתרומות שהעניקה, מיזמים בהשתתפותה ועוד.  

2.6 קבצי Log. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי ה-log כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך, אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול הפעילות, מעקב אחר תעבורת המשתמש בפעילות ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.

2.7 "עוגיות" וטכנולוגיות דומות. במסגרת האתר, באתר ומחוצה לו, אנו עשויים להשתמש בכלים כדוגמת ״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, על מנת שנוכל לנהל את הפעילות, להציג בפניך מידע ופרסומים בהתאמה אישית ולשפר את חוויית המשתמש שלך. "עוגייה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, למשל, לאיסוף מידע אודות פעילותך באתר על מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן. "עוגיות" מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לכלול מידע הנדרש לאימות וזיהוי משתמשים. במסגרת פעילותו התקינה של האתר, תיתכן שמירה של "עוגיות" זמניות על גבי המכשיר ממנו מתבצעת הפעלת האתר. מרבית הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט בקובצי עוגיות, כולל אם לקבל אותם או לא וכיצד להסיר אותם. ברוב הדפדפנים, אתה יכול להגדיר כי יודיעו לך אם תקבל קובץ עוגייה, או שתבחר לחסום קובצי עוגיות באמצעות הדפדפן/המכשיר שלך.

2.8 Google Analytics. אנו משתמשים בכלי שנקרא "Google Analytics" כדי לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון התדירות שבה משתמשים מבקרים באתר, באילו דפים מבקרים כאשר עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים השתמשו לפני שהגיעו לאתר. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ- Google Analytics כדי לשמר ולשפר את האתר. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי מזהה. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף מידע שנאסף על-ידי Google Analytics אודות הביקורים שלך והשימושים שלך, הינה כפופה למגבלות הנקובות בתנאי השירות של Google Analytics, אשר הינם זמינים בכתובת:https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ , ומדיניות הפרטיות של Google, אשר הינה זמינה בכתובת: https://policies.google.com/privacy. אתה יכול ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת נתונים, בייחוד בקשר עם Google Analytics בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/partners/. אתה יכול למנוע את השימוש במידע שלך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של דפדפן Google Analytics Opt-out Add-on, אשר זמין בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

3. האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי

 

השימוש במידע אשר תמסור לנו וייאסף על ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן: 

 

3.1. על מנת לאפשר לך ולאחרים שימוש באתר, ובכלל זה, הגשת בקשות.

3.2. על מנת לבחון בקשות , לרבות על מנת לבחון את נכונות המידע שנמסר על ידך, כולל גילוי ואיתור של הפרות תנאי השימוש, ובין היתר, איתור בקשות כפולות או דומות שהוגשו על ידי אותו אדם (ו/או מי מטעמו). 

3.3. על מנת לבחון את תהליך מתן התרומות שלנו, להפיק לקחים ולשפר את הטיפול שלנו בבקשות.

3.4. על מנת ליצור עמך קשר לצורך השלמת פרטים, לעדכנך במידע שלדעתנו עשוי להיות רלוונטי עבורך או מסיבות אחרות. 

3.5. אנו גם נשתמש בכתובת הדוא"ל שלך וכל אמצעי אלקטרוני או אחר: (א) לשלוח לך בכל תקשורת שיווקית/פרסומת שלדעתנו עשויה לעניין אותך (לרבות באמצעות מייל ו-SMS) ולשלוח לך עדכונים או חדשות בנוגע לשירותים או פעילויות שלנו. ככל שאינך מעוניך בכך, תוכל להודיע לנו באמצעות שליחת המילים "הסר מדיוורים" אל info@shashua-foundation.org.il או באמצעות אפשרות ההסרה בדיוור שתקבל. 

3.6. למטרות תיעוד, רגולציה וצרכים משפטיים. 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לך והנך מסכים כי הקרן רשאית ליצור עמך קשר בעתיד, לרבות לשם השלמת פרטים או מכל סיבה אחרת.

 

4. שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים

 

לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

 

4.1. לפי הסכמתך או במקרה שהדבר כרוך בפעילות. כך למשל, אנו עשויים להעביר מידע לנותני שירותים מטעמנו אשר מסייעים לנו בפעילות או שנשכרו לבחינת בקשות או מסמכים נלווים (למשל, רואי חשבון ויועצים מקצועיים). מידע כאמור עשוי להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות, לדוגמה, ספקי אחסון בענן, לרבות בארה"ב;

4.2. ככל שהדבר נדרש במסגרת שיתופי פעולה, פונקציות, או עזרים אחרים שיתאפשרו דרך האתר;

4.3. לספקים המסייעים לנו בתפעול האתר, אבטחתו וההיבטים הטכנולוגים שלו. מידע כאמור עשוי להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות, לרבות בארה"ב.

4.4. במקרה שתפר תנאי השימוש או מדיניות פרטיות זו או את הסכם התרומה (ככל שייחתם אתך) או אם תבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה; 

4.5. במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים הנוגעים אלינו; 

4.6. בכל מקרה שהקרן תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים; 

4.7. במקרה בו הקרן נדרשה על פי חוק להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך והמידע שנאסף על פעילותך באתר, או במסגרת הגשת הבקשה, לרבות אם יתקבל בידי הקרן צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת. 

4.8. אם הקרן תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את המידע שנאסף אודותיך. 

בנוסף, יובהר כי הקרן רשאית לפרסם בכל צורה ובכל מדיה שהיא, לפי בחירתה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, כל מידע שהוא, כולל אודות תרומותיה, אשר אינו כולל מידע אישי (כלומר, אינו כולל פרטים מזהים של אדם).

 

5.כלים אנליטיים. הקרן אוספת נתונים ומבצעת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר בעצמה או באמצעות חברות אחרות, האוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירותו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה, והקרן רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה.

 

6. שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (שאינו מאפשר זיהוי של משתמש בודד, כגון מידע סטטיסטי מצטבר אודות השימוש באתר שלנו) או לחשוף אותו לצד שלישי על מנת לשפר את פעילותינו ולשפר את חוויית המשתמשים.

 

7. קישורים למוצרי צד שלישי. האתר עשוי לאפשר לך ליצור אינטראקציה עם או להכיל קישורים לחשבון צד שלישי שלך ולאתרי צד שלישי אחרים, אפליקציות ושירותים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו (כל אחד מהם "שירות צד שלישי"). אנו לא אחראים לנהלי הפרטיות או לתוכן של שירותיי צד שלישי. שים לב ששירותי צד שלישי עשויים לאסוף ממך מידע אישי. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל שירות צד שלישי בו תבחר להשתמש. 

 

8. אבטחה. הקרן מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הקרן. עם זאת, ולמרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, הקרן אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע. אם יש לך שאלות כלשהן בנושא, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת המייל info@shashua-foundation.org.il.

 

9. הזכויות שלך והגנה על הפרטיות שלך. אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו שתדע, שהנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי אצלנו, וככל שתמצא שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל שאלה שנוגעת לפרטיות שלך בציון הפרטים הרלוונטיים באמצעות info@shashua-foundation.org.il.

 

10. דין ומקום שיפוט. על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר למדיניות פרטיות זו.

 

11. מיזוג, מכירה או שינוי מבנה תאגידי. במקרה שאנו נרכשים על ידי או ממוזגים עם ישות צד שלישי, או במקרה של חדלות פירעון או אירוע דומה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר או להקצות מידע אישי בנוגע לאירועים הנ"ל.

 

12. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו במדיניות פרטיות זו, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי מדיניות פרטיות זו יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך.

 

עודכן לאחרונה: פברואר 2024