תנאי שימוש

אנא קרא/י את תנאי השימוש לפני השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר של קרן משפחת שעשוע , קרן פילנתרופית ישראלית הקשובה לצרכים המשתנים בחברה הישראלית ושואפת להצמיח פתרונות משמעותיים למען סולידריות וצמצום פערים חברתיים וכלכליים ("הקרן"). אתר זה ("האתר") משמש ליצירת קשר עם הקרן וקבלת מידע לכלל המבקרים בו, ביניהם, נציגי מלכ"רים וגופים חברתיים אחרים, אשר מבקשים תמיכה כספית וכן גולשים המעוניינים ללמוד על פעילות הקרן ואודותיה ("המשתמשים"). בנוסף, באתר ניתן למצוא מידע על יוזמותיה של הקרן, עשייתה ועוד.

 

 1. הסכמה לתנאי השימוש
  השימוש באתר, בתכנים ובשירות המוצגים בו, כפוף לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"). כל שימוש באתר, מעיד על הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש במלואם, אינך רשאי להשתמש באתר. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת. 

  השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד ומהווה אישור כי הנך כשיר משפטית ומוסמך להשתמש בו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך פונה באופן שווה לכולן וכולם.
 2. התחייבויות משתמשים באתר
  הקרן מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל באופן תקין וראוי, וכי התכנים השונים בו ישרתו את המשתמשים בצורה מיטבית ובטוחה. לכן, הנך נדרש שלא לבצע את הפעולות הבאות האסורות בתכלית:

  א. התחזות לאדם או גוף, פרסום או הפצה של כל חומר פוגעני, שקרי, מטעה (לרבות כתיבת תגובות או משלוח);

  ב. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.

  ג. הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר;

  ד. הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את הקרן לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;

  ה. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר, לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת הקרן בכתב ומראש;

  ו. הצבת האתר או כל חלק ממנה במסגרת (frame) אתר, או כחלק (mirror) מאתר;

  ז. הפרעה בכל דרך שהיא לפעילות האתר;

  ח. איסוף מידע על משתמשים באתר, מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר;

  ט. הפצת קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או כזה אשר עלול לפגוע בתדמית הקרן או האתר. הקרן לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את הקרן בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

  הקרן רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל גישת משתמשים לאתר, ובין היתר, בקרות אחד מהמקרים הבאים: המשתמש ביצע מעשה או מחדל בלתי חוקי ו/או הפר תנאי מתנאי השימוש; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בקרן ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי; המשתמש מסר פרטים שגויים ו/או מטעים; במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו.

3. מדיניות פרטיות 
הקרן מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בה. המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר, נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אנא קרא אותה בעיון. 

 

4. רישום ובקשה לתמיכה כספית

הקרן פועלת לטובת סיוע באופן משמעותי לחברה הישראלית מתוך גישה ציונית, יהודית, דמוקרטית וליברלית בראיה של גיבוש חברת מופת. לשם כך, מאפשרת הקרן למלכ"רים ולגופים חברתיים אחרים, בהתאם לקביעת הקרן מעת לעת (לשם הנוחות "מגיש הבקשה"), לפנות אליה בבקשה לקבלת תמיכה כספית לפי טופס הבקשה ("בקשה"). בקשות ייבחנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הקרן, ויינתנו, ככל שיינתנו, בכפוף לתנאי טופס הבקשה, תנאי הסכם קבלת תרומה וכל מסמך או התחייבות אחרת שתחליט הקרן כי נדרש בנסיבות העניין. 

יובהר ויודגש כי אין בעצם מתן האפשרות על ידי הקרן  להגיש בקשה, או במילוי הבקשה, הגשתה או בדיקתה על ידנו, או בכל אישור על כך שהבקשה נתקבלה אצל הקרן או נמצאת בבחינה וכיו"ב, משום אישור או הבטחה לעצם זכאות או קבלת תרומה, סיוע או תמיכה מכל סוג או בכל היקף.

 

מעבר לכלליות האמור לעיל, התנאים הבאים יחולו על ובנוגע לבקשות ולמגישיהן:

א. תרומות וסיוע מהקרן נועדו לסייע למלכ"רים ולגופים חברתיים אחרים, בהתאם לקביעת הקרן מעת לעת, הפעילים בישראל ולפעילותן עבור הציבור בישראל. 

ב. יובהר כי הקרן אינה מתחייבת להתייחס לכל הבקשות שיישלחו וכי עיון בבקשות יעשה בלוח זמנים שיוחלט ע"י הקרן ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. הקרן שומרת לעצמה את האפשרות לפנות למגיש הבקשה ו/או לכל גורם עבורו מתבקשת התמיכה הכספית לצורך קבלת מידע נוסף הנדרש לקרן, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

ד. מגיש הבקשה מאשר כי הינו רשאי ומוסמך לפנות בשם הארגון שבשמו יפנה, לרבות למסור כל מידע הנדרש לשם כך, ולהתחייב בשמו לתנאי השימוש ולכל התחייבות אחרת שתידרש במסגרת בחינת הבקשה וקבלת התמיכה הכספית, ככל שהקרן תחליט להעניק תמיכה כאמור.

ה. מגיש הבקשה מתחייב בזאת כי הינו מחזיק באישור ניהול תקין ובאישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ומובהר בזאת כי הדבר הינו תנאי מקדים להגשת הבקשה. 

ו. מגיש הבקשה מתחייב ומאשר כי כל המידע, הנתונים והמסמכים שיימסרו על ידו במסגרת האתר והגשת הבקשה, לרבות כל האסמכתאות שיידרשו, מלאים ומדויקים. ידוע למגיש הבקשה כי הקרן מסתמכת על המידע בהחלטתה למתן תמיכה כספית, וכי הטעיה או מסירת מידע כוזב או בניגוד לדין עלולה להוות עוולה אזרחית ואף מעשה פלילי. מבלי לגרוע מהאמור, הקרן רשאית לבדוק ולאמת כל מידע שנמסר על ידי מגיש הבקשה, לרבות לבקש מידע נוסף כתנאי לקבלת תמיכה כספית ולשימוש בה.

ז. יובהר כי הקרן רשאית לבדוק את הבקשות, בעצמה או על ידי מי מטעמה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

ח. מגיש הבקשה שלא יעמוד באופן מלא בתנאי השימוש או בהתחייבות אחרת כלפי הקרן, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן, לא יהיה זכאי לתמיכה כספית.

ט. על אף האמור לעיל, מובהר הגורמים המפורטים להלן אינם רשאים להגיש בקשה:

 • אדם או תאגיד שניתן נגדם צו פתיחת הליכים או צו שיקום כלכלי לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 או שהוגשה ביחס אליהם בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה;

 • אדם שניתן נגדו צו פשיטת רגל או צו כינוס נכסים לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 או שהוגשה ביחס אליו בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה;

 • חברה שניתן נגדה צו פירוק לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 או שהוגשה ביחס אליו בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה, או שמתנהלים נגדה הליכי פירוק לפי פקודה זו; 

 • חברה שניתן נגדה צו הקפאת הליכים לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 או שהוגשה ביחס אליה בקשה למתן צו כאמור וזו טרם נמחקה, או שמתנהלים ביחס אליה הליכי פשרה והסדר לפי חוק זה.

 • על אף האמור לעיל, מי שמנוי לעיל (בין אם ניתן לגביו אחד הצווים הנ"ל, או שהתנהל נגדו אחד ההליכים הנ"ל), אך אותו הליך הסתיים במתן צו הפטר – רשאי להגיש בקשה.

 

5. ההסכם
יובהר כי ככל שהקרן תחליט על מתן תמיכה כספית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יתבקש מגישה הבקשה לחתום על הסכם לקבלת התמיכה, אשר ייקבע באופן בלעדי על ידי הקרן ולפי שיקול דעתה. ההסכם יכלול, בין היתר, את סכום המיכה הכספית, מועדי הענקתה, השימושים המותרים בתמיכה הכספית שתתקבל, אסמכתאות ומסמכים נוספים הנדרשים כתנאי או ביחס לשימוש לתמיכה הכספית וכיו"ב.

 

6. היעדר מצגים
הקרן מספקת את האתר, המידע והתכנים במסגרתו כמו שהם (AS IS), ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם הקרן, נציגיה, או בכל הקשור לאתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקרן בגין האמור לעיל. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. הקרן אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי בו יתוקן, והקרן לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

7. צדדים שלישיים וקישורים 

באתר ייתכן ותמצא תכנים מאת צדדים שלישיים, קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים, מקורות מידע, גופים, ארגונים וכיו"ב ("צדדים שלישיים"). תכנים אלה אינם בשליטת הקרן למרות שאנו נעשה מאמצים סבירים להשגיח עליהם. בנוסף, הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת הקרן לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או החברה הינם מהימנים או מאושרים על-ידי הקרן, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא, עדכני או מתאים לשימושך. הקרן אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. הקרן אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או בטוחים.

 

8.הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה הקרן אחראית כלפיך או כלפי העמותה לכל נזק מכל סוג שהוא, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמשים או למגישי בקשה או עמותות או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר, ו/או כתוצאה מהגשת בקשה, אישורה או דחייתה, אף אם הקרן או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך, ולא תשמע כל טענת הסתמכות כנגד הקרן.

 

9. קניין רוחני

כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של הקרן או של צד שלישי, שהרשה לקרן להשתמש בו ואין לראות במידע ובתכנים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של הקרן או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של הקרן. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצובו, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לקרן, שמורים לקרן או מי מטעמה. במסירת התכנים אתה מקנה לקרן רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, לרבות במסגרת האתר, בדברי דפוס, ובמדיות דיגיטליות אשר יופעלו על ידי הקרן במסגרת האתר. למען הסר ספק, אין בעשיית או אפשרות שימוש באתר בכדי להעניק למשתמש זכות כלשהי בקניין הרוחני של הקרן. אין למכור ו/או להשכיר ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר ו/או להציג בפומבי ו/או להפיץ ו/או לעבד ו/או לשנות ו/או לתרגם ו/או לנצל למטרה מסחרית כלשהי, באופן ישיר ו/או עקיף ו/או לעשות שימוש כלשהו בתוכן ו/או בסימני המסחר המוצגים באתר, אלא בקבלת הסכמת הקרן, מראש ובכתב ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הקרן.

 

10. נתונים מספריים שמוצגים באתר 

המידע שנמסר באתר ובייחוד כזה שמציג נתונים מספריים על פעילות הקרן, מחקר או אסטרטגיה הינו להמחשה ולנוחות המשתמשים בלבד.

 

11. תוכן באתר, מאמרים וכתבות

התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואין הם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי, עסקי, פיננסי, משפטי וכיו"ב, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם גורם מוסמך או מקצועי. יש לראות במידע המפורסם באתר כמידע חלקי בלבד ואין לראות בו הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות מכל סוג לרבות לדיוק או נכונות הפרטים. התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של הקרן ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים, ו/או תכנים. הקרן עשויה לאפשר לצדדים שלישיים שונים לחלוק מידע, לשתף תוכן, לפרסם כתבות, מאמרים ידיעות וכיו"ב. המידע האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ עסקי או תחליף לכזה ואין להסתמך עליו. על כל בית עסק ומשתמש באתר לבצע את בדיקותיו הפרטניות על אחריותו הבלעדית, ומכל מקום, הקרן לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שנגרם (אם נגרם) לו עקב, כתוצאה, או בקשר לשימוש או הסתמכות כאמור לעיל.

 

הקרן אינה מתחייבת אך שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את התכנים ו/או התגובות מצד המשתמשים באתר, לערוך ולשכתב לעניות דעתה, להסיר ו/או לא להעלות כלל תכנים לאתר אשר לדעתה מפרים איזה מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בקרן ו/או בצד שלישי כלשהו. אין באמור כדי להטיל כל אחריות על הקרן והנך האחראי הבלעדי למסירת התכנים כאמור ולתוצאות פרסומם. 

 

12. פנה אלינו

הקרן מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של המשתמשים באתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או בכל שאלה או בקשה בנוגע לאתר, אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל: info@shashua-foundation.org.il ונשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. 

 

13. דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 

14. שינויים ושונות

הקרן רשאית להסיר את האתר או לשנות אותו או חלקים ממנו, להגביל את זמינות התכנים באתר, להחליט שלא להעניק תרומות מכל סוג ובכל היקף, אם בכלל, , וכן לשנות את התנאים לשם הענקת תרומות, וזאת ללא צורך בהודעה על כך מראש. 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לנשים ולגברים כאחד

 

 

עודכן לאחרונה: פברואר, 2024.